Chăm sóc Trẻ em và Hệ thống Phúc lợi Trẻ em: Trợ cấp và Tùy chọn Chăm sóc trẻ em

Sự miêu tả
Ấn phẩm này tập trung vào các chương trình trợ cấp chăm sóc trẻ sơ sinh ở California và các cân nhắc đặc biệt cho mỗi chương trình có thể có cho các gia đình tham gia vào hệ thống phúc lợi của trẻ.
Tác giả bởi
Trung tâm Luật Chăm sóc Trẻ em
Energy Level
369
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích