Hướng dẫn: Làm thế nào để ngăn chặn thủ tục loại bỏ thông qua luật "10 năm hủy bỏ di sản"

Sự miêu tả
Nếu bạn hoặc người nào đó biết đang ở trong thủ tục dọn sạch, hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu được các yêu cầu và các bước để xây dựng trường hợp của bạn dựa trên phương thức khắc phục pháp lý "1 năm hủy bỏ". Nếu được chấp nhận, nó sẽ ngừng việc bạn rời khỏi Hoa Kỳ và sẽ giúp bạn có được thẻ thường trú hợp pháp (thẻ xanh).
Energy Level
2,963
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích