Chương Trình Điều Chỉnh Cho Thành Phố Oakland

Sự miêu tả
Chöông trình Ñieàu chænh Cho thueâ ñaët nhöõng quan taâm giöõa chuû nhaø vaø ngöôøi thueâ Người thuê nhà có thể thách thức tăng tiền thuê nếu họ tin rằng nó lớn hơn số tiền cho phép. Tiền thuê tăng lên trên số tiền cho phép phải đáp ứng các tiêu chí của pháp lệnh. Người thuê nhà cũng có thể yêu cầu giảm tiền thuê trả do mất dịch vụ. Tranh chấp sẽ được giải quyết thông qua hòa giải hoặc điều trần. Các Nhân viên Điều trần đưa ra các quyết định dựa trên việc xem xét lại thông tin từ cả người thuê và chủ sở hữu.
Tác giả bởi
Chương Trình Điều Chỉnh Cho Thành Phố Oakland
Energy Level
589
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích