Những người tị nạn

Sự miêu tả
Một người tị nạn là một người đặc biệt quan tâm đến nhân đạo và chứng minh rằng họ đã bị bức hại hoặc sợ bị ngược đãi vì chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch, hoặc quan điểm chính trị.
Tác giả bởi
Dịch vụ công và nhập cư của Mĩ
Energy Level
105
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích