Thay đổi giới tính

Sự miêu tả
Phần này chỉ cho bạn cách yêu cầu một lệnh của tòa án thay đổi giới tính của bạn, cả trong trường hợp bạn cũng muốn thay đổi tên của mình hoặc khi bạn chỉ muốn thay đổi giới tính của mình.
Tác giả bởi
Tòa Án California
Energy Level
500
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích