Nộp đơn xin phá sản: Những điều cần biết

Sự miêu tả
Nếu bạn dự định nộp đơn xin bảo hộ phá sản, bạn phải nhận tư vấn tín dụng từ một tổ chức được chính phủ phê duyệt trong vòng 18 ngày trước khi bạn nộp đơn. Bạn cũng phải hoàn thành một khóa học giáo dục con nợ trước khi các khoản nợ của bạn có thể được giải ngân.
Tác giả bởi
Ủy ban Thương mại Liên bang
Energy Level
50
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích