Chỉ thị về Chăm sóc Y tế

Sự miêu tả
Bạn chỉ định ai đó để đưa ra quyết định về chăm sóc sức khoẻ cho bạn.
Tác giả bởi
Những người ủng hộ California về Cải cách Gia đình Điều dưỡng
Loại tài nguyên
Tờ Thông tin
Energy Level
180
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích