AIDS miễn phí Medi-Cal

Sự miêu tả
Các cơ quan địa phương, theo hợp đồng với Bộ Dịch vụ Y tế, Văn phòng AIDS, Chi nhánh Chăm sóc HIV, cung cấp các dịch vụ tại nhà và cộng đồng như một sự thay thế cho việc chăm sóc cơ sở điều dưỡng hoặc nằm viện.
Tác giả bởi
Sở Dịch vụ Y tế của CA
Energy Level
175
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích