Bảng Thông tin về Ban Thuê Nhà của San Francisco

Sự miêu tả
Các chủ đề như: các vấn đề sửa chữa; tiền đặt cọc; lãi tiền gửi bảo đảm, và phí hội đồng quản trị; các vấn đề trục xuất; khiếu nại của chủ nhà và yêu cầu thuê người vượt qua; tăng tiền thuê nhà hàng năm và tăng tiền thuê; phiên điều trần, hòa giải và kháng cáo; tiện ích vượt qua; nước cung cấp trái phiếu passsthroughs.
Tác giả bởi
Ban thuê nhà San Francisco
Energy Level
477
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích