Khiếu nại Đủ điều kiện của Chương trình Tiếp cận Medi-Cal

Sự miêu tả
Nếu bạn không đồng ý với quyết định mà MCAP đã đưa ra liên quan đến tình trạng hội đủ điều kiện, bỏ đăng ký, hoặc chuyển tiếp, bạn có thể kháng cáo lên Giám đốc điều hành.
Tác giả bởi
Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe của CA
Energy Level
0
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích