Hướng dẫn sử dụng quyền và trách nhiệm giáo dục đặc biệt (SERR)

Sự miêu tả
Caùc chöông trình giaùo duïc ñaëc bieät taïi California ñöôïc ñieàu chænh theo moät soá luaät leä cuûa tieåu bang vaø lieân bang Theo các luật này, khu học chánh phải cung cấp cho mỗi học sinh khuyết tật một nền giáo dục công lập miễn phí và thích hợp (FAPE)
Tác giả bởi
Quyền Người Khuyết tật California - Sacramento
Energy Level
416
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích