Thuế thu nhập liên bang của bạn

Sự miêu tả
Ấn phẩm này bao gồm các quy tắc chung để nộp tờ khai thuế thu nhập liên bang. Nó bổ sung các thông tin có trong các hướng dẫn về mẫu thuế của bạn. Nó giải thích luật thuế để đảm bảo rằng bạn chỉ phải trả thuế mà bạn nợ và không còn nữa.
Tác giả bởi
Internal Revenue Service
Energy Level
3,854
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích