Yêu cầu thanh toán

Sự miêu tả
Các trường hợp yêu cầu bồi thường nhỏ đòi hỏi bạn phải yêu cầu phía bên kia thanh toán trước khi bạn ra tòa (trừ khi có lý do chính đáng để bạn không thể). Bạn có thể hỏi trực tiếp, qua điện thoại hoặc bằng văn bản. Bạn sẽ phải nói với tòa rằng bạn đã làm điều này và làm thế nào trên mẫu tòa án của bạn.
Tác giả bởi
Tòa Án California
Energy Level
351
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích