Medicare và Kháng Cáo (Audio)

Sự miêu tả
Đây là chương trình phát sóng âm thanh do Các Người Ủng hộ Y tế California soạn thảo có tiêu đề "Kháng Cáo Medicare". Trong chương trình phát sóng này, chúng tôi sẽ nhanh chóng đưa ra các quyền kháng cáo quan trọng nếu chương trình Medicare, chương trình Medicare Advantage của bạn, hoặc chương trình thuốc theo toa của bạn Phần D từ chối thanh toán, hoặc bao trả các dịch vụ.
Tác giả bởi
Người ủng hộ Y tế California
Energy Level
7,500
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích