Quyền bình đẳng về cơ hội tín dụng của bạn

Sự miêu tả
Đạo luật Cơ hội Tín dụng Bình đẳng (ECOA), cấm phân biệt tín dụng trên cơ sở chủng tộc, màu da, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, giới tính, tình trạng hôn nhân, tuổi tác, hoặc vì bạn nhận được sự trợ giúp của công chúng.
Tác giả bởi
Ủy ban Thương mại Liên bang
Energy Level
2,578
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích