Thu nợ: Hướng dẫn cho người tiêu dùng

Sự miêu tả
Đạo luật Thực tiễn Thu nợ Nợ Phải (FDCPA) nghiêm cấm người thu nợ sử dụng hành vi lạm dụng, không công bằng hoặc lừa dối để thu thập từ bạn.
Tác giả bởi
Ủy ban Thương mại Liên bang
Energy Level
311
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích