Đối phó với nợ

Sự miêu tả
Nếu bạn hoặc ai đó bạn biết là trong nước nóng về tài chính, hãy cân nhắc các lựa chọn này: tự giúp sử dụng lập ngân sách thực tế và các kỹ thuật khác; các dịch vụ cứu hộ nợ, như tư vấn tín dụng hoặc thanh toán nợ từ một tổ chức có uy tín; hợp nhất nợ; hay phá sản.
Tác giả bởi
Ủy ban Thương mại Liên bang
Energy Level
8,720
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích