Đã thanh toán cho hàng hóa bạn chưa bao giờ nhận được

Sự miêu tả
Hai luật liên bang "Quy tắc về Hàng hóa Đặt hàng qua Điện thư, Internet hoặc Đặt hàng Điện thoại và Đạo luật Thanh toán Tín dụng Công bằng" đề xuất các biện pháp bảo vệ và thủ tục để bạn không phải trả tiền cho hàng hóa mà bạn đặt hàng nhưng không bao giờ có.
Tác giả bởi
Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ
Energy Level
862
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích