Cách Kháng cáo Quyết định Kháng Cáo của Hội đồng Cựu chiến binh

Sự miêu tả
Bạn phải có quyết định cuối cùng từ Ủy ban Cựu chiến binh Các kháng cáo trước khi kháng án lên Toà án này. (VA Văn phòng khu vực không phải là Ủy ban Khiếu nại Cựu chiến binh).
Tác giả bởi
Toà Án Kháng Cáo Hoa Kỳ cho Các Khiếu Nại Cựu Chiến Binh (USCAVC)
Energy Level
0
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích