Bảo hiểm Cựu chiến binh Bị phục vụ (S-DVI)

Sự miêu tả
Bạn có thể đăng ký S-DVI nếu bạn đáp ứng được 4 tiêu chí sau: [1] bạn đã được thả ra từ nhiệm vụ tích cực dưới các điều kiện khác ngoài những điều không khoan nhượng vào hoặc sau ngày 25 tháng 4 năm 1951; [2] Bạn đã được đánh giá về khuyết tật liên quan đến dịch vụ (ngay cả khi chỉ có%); [3] Bạn có sức khoẻ tốt ngoại trừ những điều kiện liên quan đến dịch vụ; [4] Bạn nộp đơn trong vòng 2 năm kể từ ngày VA cấp cho bạn khuyết tật liên quan đến dịch vụ mới.
Tác giả bởi
Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ
Energy Level
0
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích