Bảo hiểm Cựu chiến binh Bị phục vụ (S-DVI)

Sự miêu tả
Bạn có thể đăng ký S-DVI nếu bạn đáp ứng được 4 tiêu chí sau: [1] bạn đã được thả ra từ nhiệm vụ tích cực dưới các điều kiện khác ngoài những điều không khoan nhượng vào hoặc sau ngày 25 tháng 4 năm 1951; [2] Bạn đã được đánh giá về khuyết tật liên quan đến dịch vụ (ngay cả khi chỉ có%); [3] Bạn có sức khoẻ tốt ngoại trừ những điều kiện liên quan đến dịch vụ; [4] Bạn nộp đơn trong vòng 2 năm kể từ ngày VA cấp cho bạn khuyết tật liên quan đến dịch vụ mới.
Tác giả bởi
Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ
Energy Level
99
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích