Trợ cấp thiết bị cho ô tô và thiết bị đặc biệt thích nghi

Sự miêu tả
Các Thành Viên Phục Vụ và Cựu chiến binh có thể đủ tiêu chuẩn thanh toán một lần cho việc mua một chiếc ô tô, phương tiện vận chuyển khác hoặc thiết bị thích nghi nếu bạn có một số khuyết tật liên quan đến dịch vụ nhất định.
Tác giả bởi
Cựu chiến binh Hoa Kỳ
Energy Level
130
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích