Cựu chiến binh và Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật (ADA)

Sự miêu tả
Có một số luật liên bang cung cấp sự bảo vệ quan trọng cho cựu chiến binh khuyết tật đang tìm kiếm việc làm hoặc đang ở nơi làm việc.
Tác giả bởi
Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng
Energy Level
55.5428
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích