Hiểu biết về IHSS "nhu cầu chưa được đáp ứng"

Sự miêu tả
"Nhu cầu không được đáp ứng" là tình huống mà người tiêu dùng đã nhận được số giờ tối đa cho phép của IHSS nhưng cần thêm sự chăm sóc mà IHSS không cung cấp hoặc chương trình khác như Regional Centers.
Tác giả bởi
Công nhân trong nước của Hoa Kỳ
Energy Level
464
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích