Tôi có Đủ điều kiện để Yêu cầu Trợ cấp Giáo dục không?

Sự miêu tả
Cuộc phỏng vấn này sẽ giúp bạn quyết định xem bạn có đủ điều kiện để được tín dụng hoặc khấu trừ giáo dục nhất định bao gồm Tín dụng Cơ hội của Hoa Kỳ, Tín dụng Học tập Trọn đời, và Học phí và Phí khấu trừ.
Tác giả bởi
Internal Revenue Service
Energy Level
403
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích