Biết quyền của bạn

Sự miêu tả
Nếu bạn tin rằng trường học của bạn đã không điều tra khiếu nại hoặc bảo vệ sinh viên của mình, bạn cũng có thể nộp đơn khiếu nại với Văn phòng Bảo vệ Quyền Công dân Hoa Kỳ (OCR), cơ quan chính phủ liên bang có trách nhiệm thi hành Tiêu đề IX.
Tác giả bởi
Hiệp hội phụ nữ đại học Hoa Kỳ
Energy Level
3,766
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích