Equity Equity for Girls trong Trường học & Thể thao Cộng đồng: Title IX & AB 2404

Sự miêu tả
Đạo luật về Fair Play là luật của CA đòi hỏi sự đối xử bình đẳng đối với trẻ em trai và trẻ em trai trong các chương trình vận động viên điền kinh của cộng đồng được tổ chức bởi Sở Công viên & Các Sở của California.
Tác giả bởi
Trợ giúp pháp lý tại nơi làm việc
Energy Level
542
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích