Dịch vụ chăm sóc nuôi dưỡng

Sự miêu tả
Phụ thuộc là gì? LSC có thể giúp bạn như thế nào? Có thể bất cứ ai khác ngoài Dịch Vụ Bảo Vệ Trẻ Em nộp đơn xin phụ thuộc? Điều gì xảy ra tiếp theo sau khi Dịch Vụ Bảo Vệ Trẻ Em nộp đơn xin phụ thuộc? Nếu tôi đã được chăm sóc nuôi dưỡng và có thắc mắc thì sao? Điều gì xảy ra nếu tôi đã được chăm sóc nuôi dưỡng và một người phụ thuộc không thuộc độ tuổi phụ thuộc (trên 18 tuổi)? Nếu tôi có thắc mắc về AB12 hoặc Giáo dục Đại học thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi được chăm sóc nuôi dưỡng sau 18 tuổi nhưng tôi muốn trở lại?
Tác giả bởi
Dịch vụ pháp lý cho trẻ em
Energy Level
2,156
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích