Hướng dẫn về các luật về quyền của người khuyết tật

Sự miêu tả
Các đạo luật dân quyền Liên bang đảm bảo cơ hội bình đẳng cho người khuyết tật.
Tác giả bởi
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ
Energy Level
24.9998
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích