Chi phí thấp hơn Với Chuyển nhượng

Sự miêu tả
Chuyển nhượng có nghĩa là bác sĩ, nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp của bạn đồng ý (hoặc được pháp luật yêu cầu) chấp nhận số tiền được Medicare chấp thuận là khoản thanh toán đầy đủ cho các dịch vụ được bao trả.
Tác giả bởi
Medicare.gov
Energy Level
6,279
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích