Liên minh về Quyền Di cư Nhân đạo của Los Angeles

How to Receive Services (Intake)
If you need an immigration services consultation, please visit CHIRLA's headquarter offices on our legal clinic days: Tuesdays, Thursdays, or Saturdays, beginning at 8 a.m. We recommend arriving early to secure a place in line.

We provide a limited number of in-person consultations according to our capacity and we cannot guarantee that everyone in line will be served that day. The consultation is $40 per person, but waivers apply.

Call toll free (888) 6CHIRLA or local (213) 353-1333 for more information.
Địa chỉ nhà

2533 West 3rd St
Suite 101
Los Angeles, CA 90057
Hoa Kỳ

(888) 6CHIRLA
Các khu vực phục vụ
Quận Los Angeles
Chúng ta là ai
Liên minh về Quyền Di cư Nhân đạo của Los Angeles (CHIRLA) là một nhà lãnh đạo California có ảnh hưởng quốc gia do các gia đình và cá nhân nhập cư đa dạng đóng vai trò là tác nhân thay đổi xã hội để đạt được một thế giới với quyền tự do đi lại, nhân quyền đầy đủ và dân chủ thực sự có sự tham gia . Chúng tôi tìm cách đạt được một xã hội công bằng bao gồm đầy đủ các di dân. Chúng tôi tổ chức và phục vụ các cá nhân, tổ chức và liên minh để xây dựng quyền lực, biến đổi ý kiến ​​công chúng và thay đổi chính sách để đạt được đầy đủ nhân quyền, dân sự và quyền lao động. Được dẫn dắt bởi sức mạnh, tình yêu và tầm nhìn của cộng đồng chúng ta, CHIRLA ôm lấy và thúc đẩy sự thay đổi xã hội.
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích