Wage Claims, Overtime, at Wage and Hour Laws

Many local laws and courts have been affected by COVID-19. Please use the search for legal help tool to find a legal aid organization or self help center near you for accurate information and more support.

Most Frequently Viewed Resources

Kung hindi mo kayang bayaran ang bayad sa pag-file o iba pang mga gastos sa korte, maaari kang maging kwalipikado na magkaroon ng mga bayad at mga gastos na ito na waived ng korte.

Ang mga patakaran tungkol sa nagtatrabaho lamang ng 4 na araw ngunit 1 oras kada araw.

Kung paano ibalik kung ano ang utang sa iyo ng iyong tagapag-empleyo.

Ang Konstitusyon; Executive at Administrative Laws; County, Appellate, Korte Suprema, at mga Distritong Pederal; Batas sa Estado; at Legal Guides.

Anuman ang dahilan, ikaw ay may karapatang kumatawan sa iyong sarili, upang maging iyong sariling abogado sa lahat ng kaso sa California.

Ang ADR ay kadalasang hindi pormal, mas mura, at mas kaunting oras kaysa sa isang pagsubok.

Ang pagkakapantay-pantay sa bayad at kabayaran ay protektado sa ilalim ng batas.

Sa ilang mga eksepsiyon, ang mga undocumented na manggagawa ay tinatamasa ang lahat ng mga legal na karapatan at mga remedyo na ibinigay ng parehong batas ng Federal at California.

Ang tanggapan ng Komisyonado ng Labour ng California (kilala rin bilang DLSE) ay maaaring makatulong na mabawi ang mga hindi nabayarang sahod.

Ang iyong mga karapatan kapag nagtatrabaho ka sa mga tip.

Ang pangkalahatang tuntunin sa California ay ang mga empleyado ay itinuturing na nagtatrabaho "sa kalooban," ibig sabihin ay maaaring sila ay ipapaskil sa anumang oras sa pamamagitan ng kanilang mga tagapag-empleyo, sa anumang dahilan o walang dahilan. Gayunpaman, may mga mahahalagang eksepsyon sa "sa kalooban" na mamuno.

Mayroon kang mga karapatan na protektado ng mga batas ng estado.

Mga claim sa sahod, segurong pangkalusugan, at iba pang claim sa trabaho.

Paano malaman ang pay na inutang mo at kunin ito.

Sino ang dapat magbayad?

Hanapin upang makita kung ang iyong lumang tagapag-empleyo ay nawalan ng isang kaso laban sa gobyerno at ngayon ay may utang sa iyo ng pera.

Ang iyong mga karapatan sa oras ng pag-comp, o "bayad na oras sa trabaho".

Maitatanggal ba ako ng amo ko nang walang anumang babala?

Ang isang unyon ay may tungkulin ng makatarungang representasyon sa lahat ng mga manggagawa na kinakatawan nito. Kinakailangan ng tungkulin na ang unyon ay kumilos nang walang patas, walang pasubali, at walang masamang kalooban o diskriminasyon kapag hinahabol ang karaingan ng isang manggagawa o kapag nakikipagkasundo sa isang bagong kontrata sa employer.

Ano ang iyong mga karapatan bilang isang manggagawa? Ano ang Economy sa ilalim ng lupa? Mag-ulat ng isang masamang tagapag-empleyo.

Kung ano ang maaari at hindi maalis ng iyong tagapag-empleyo.

Mga break, overtime, tip, paydays, at higit pa.

Ang epektibong Enero 1, 217, ang minimum na sahod para sa lahat ng mga industriya ay tataas taon-taon.

Ang buklet na ito ay nakatutok sa mga seksyon ng California Labor Code.

Ang mga kategorya at sitwasyon kapag ang overtime ay hindi nalalapat.

Hanapin ang opisina sa pamamagitan ng pagtingin sa listahan ng mga opisina o paggamit ng alpabetikong listahan ng mga lungsod, lokasyon, at mga komunidad. Available ang tauhan sa tao at sa pamamagitan ng telepono.

Ang mga domestic service worker sa mga pribadong tahanan ay sakop ng Batas sa Pamantayan ng Batas ng mga Makatarungang Pederal.

Tawagan ang opisina na malapit sa iyo para sa tulong.

May mga bagong pangangailangan para sa mga empleyado na magbayad ng sakit na bakasyon.

Mga patakaran at interpretasyon ng DLSE para sa pangangasiwa at pagpapatupad.

Ang mga kinakailangan na ito ay hindi napapailalim sa pagwawaksi sa panahon ng mga natural na kalamidad at pagsisikap sa pagbawi.