Public Housing, Subsidized Housing, at Section 8

Many local laws and courts have been affected by COVID-19. Please use the search for legal help tool to find a legal aid organization or self help center near you for accurate information and more support.

Most Frequently Viewed Resources

Kung hindi mo kayang bayaran ang bayad sa pag-file o iba pang mga gastos sa korte, maaari kang maging kwalipikado na magkaroon ng mga bayad at mga gastos na ito na waived ng korte.

Sino ang karapat-dapat? Paano ako mag-aplay? Paano gumagana ang proseso ng aplikasyon?

Anuman ang dahilan, ikaw ay may karapatang kumatawan sa iyong sarili, upang maging iyong sariling abogado sa lahat ng kaso sa California.

Ang isang "utility allowance" ay isang halaga na tinatanggap ng mga pederal na subsidized na mga nangungupahan upang matulungan kang magbayad para sa makatwirang mga bayarin sa utility.

Ang mga taunang pangkalahatang pagsasaayos (at iba pang mga abiso sa pagtaas ng upa), pagpapahusay ng kapital, mga kodigo at pagiging posible, pagpapaliban, pag-upa, mga serbisyo sa pamamagitan, pagpaparehistro sa hangganan, kasamahan sa silid at kapitbahay, seksyon 8, seguridad ng deposito, magkakahiwalay na kasunduan, subletting, mga karapatan at responsibilidad ng nangungupahan,

Ang Konstitusyon; Executive at Administrative Laws; County, Appellate, Korte Suprema, at mga Distritong Pederal; Batas sa Estado; at Legal Guides.

Ang programang mapagpipili ng voucher sa pabahay ay ang pangunahing programa ng pederal na pamahalaan para sa pagtulong sa mga pamilya na mababa ang kinikita, mga matatanda, at mga may kapansanan upang bayaran ang disenteng, ligtas, at malinis na pabahay sa pribadong merkado.

Mga pampublikong pabahay ng mga ahensya ng gobyerno.