Pribadong Seguro sa Kalusugan at Pangangalaga sa Pagsusuring May-Employer

Many local laws and courts have been affected by COVID-19. Please use the search for legal help tool to find a legal aid organization or self help center near you for accurate information and more support.

Most Frequently Viewed Resources

Kung hindi mo kayang bayaran ang bayad sa pag-file o iba pang mga gastos sa korte, maaari kang maging kwalipikado na magkaroon ng mga bayad at mga gastos na ito na waived ng korte.

Anuman ang dahilan, ikaw ay may karapatang kumatawan sa iyong sarili, upang maging iyong sariling abogado sa lahat ng kaso sa California.

Ang Konstitusyon; Executive at Administrative Laws; County, Appellate, Korte Suprema, at mga Distritong Pederal; Batas sa Estado; at Legal Guides.

Ang ADR ay kadalasang hindi pormal, mas mura, at mas kaunting oras kaysa sa isang pagsubok.

Ang kumpletong gabay sa paggawa ng mga pagbili at pakikitungo sa mga kumpanya.

Ano ang iyong mga karapatan bilang isang manggagawa? Ano ang Economy sa ilalim ng lupa? Mag-ulat ng isang masamang tagapag-empleyo.

Ang layunin ng Hotline ng Email na ito ay para sa WomensLaw upang magbigay ng pangunahing legal na impormasyon, mga referral, at suporta sa emosyonal.

Mga claim sa sahod, segurong pangkalusugan, at iba pang claim sa trabaho.

Hanapin ang bago at umiiral na mga regulasyon.

Mag-file ng Reklamo ng Gumagamit o mag-aplay para sa isang Independent Medical Review.

Mga tanong na itanong sa isang medikal appointment. Mga legal na isyu na nakakaapekto sa mga tagapag-alaga.

Ang Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act "mas kilala bilang COBRA" ay nagbibigay sa iyo ng legal na karapatang magpatuloy sa mga benepisyo sa kalusugan ng grupo kung maaari nilang matapos dahil sa kawalan ng trabaho, diborsiyo o kamatayan.

Ang mga tagapagkaloob ng seguro ay hindi maaaring makitungo sa mga kasosyo sa tahanan at magkaibang asawa.

Ang mga benepisyo sa seguro sa LTC ay maaaring bahagi ng isang patakaran sa seguro sa buhay o annuity, o nakapaloob sa isang freestanding na patakaran ng LTC.

Mayroon kang mga karapatan upang ma-access ang maraming mga serbisyong pangkalusugan.

Alphabetical Listing of Resources

Mayroon kang mga karapatan kapag tumatanggap ng pangangalagang medikal.

Ang Senior Gateway ay isang one-stop website na naglalayong magbigay ng mga nakatatanda, kanilang mga pamilya, at tagapag-alaga sa impormasyon na kailangan nila upang kumonekta sa mga kapaki-pakinabang na serbisyo at mapagkukunan, upang makahanap ng mga sagot, at lutasin ang mga problema.

Ang isang unyon ay may tungkulin ng makatarungang representasyon sa lahat ng mga manggagawa na kinakatawan nito. Kinakailangan ng tungkulin na ang unyon ay kumilos nang walang patas, walang pasubali, at walang masamang kalooban o diskriminasyon kapag hinahabol ang karaingan ng isang manggagawa o kapag nakikipagkasundo sa isang bagong kontrata sa employer.

Ang isang hakbang-hakbang na gabay para sa mga consumer health insurance.

Paano mag-file ng apela at iyong mga karapatan sa panlabas na pagsusuri.

Ang artikulong ito ay tutulong sa iyo na maunawaan: (1) Kung ang saklaw ng iyong tagapag-empleyo ay angkop para sa iyo, (2) Anong mga serbisyo ang sasaklaw sa iyong plano, (3) Paano pumili ng plano, (4), Magkano ang kailangan mong bayaran para sa pangangalagang pangkalusugan, at (5) Paano mag-sign up.