Pag-aampon

Many local laws and courts have been affected by COVID-19. Please use the search for legal help tool to find a legal aid organization or self help center near you for accurate information and more support.

Most Frequently Viewed Resources

Kung hindi mo kayang bayaran ang bayad sa pag-file o iba pang mga gastos sa korte, maaari kang maging kwalipikado na magkaroon ng mga bayad at mga gastos na ito na waived ng korte.

Ang gabay na mapagkukunan na ito ay idinisenyo upang sagutin ang mga pangunahing legal na tanong na may kaugnayan sa kasal, mga pakikipagsosyo sa tahanan, pagiging magulang, pag-aalaga ng foster, at mga isyu sa kabataan.

Ano ang kahulugan ng mga espesyal na pangangailangan ng California? Ano ang pamantayan ng pagiging karapat-dapat para sa programang tulong sa pag-aampon ng California? Ano ang pinakamataas na halaga na matatanggap ng pamilya sa di-paulit-ulit na gastos sa pag-aampon? Ang California ba ay pumasok sa mga ipinagpaliban na mga kasunduan sa tulong ng pag-aampon? Anong mga uri ng mga serbisyo ng postadoption ang magagamit? Anong mga serbisyong pangkalusugan ng pangkaisipan ang ibinibigay? Ano ang proseso ng California para sa pag-aplay para sa isang makatarungang pagdinig?

Anuman ang dahilan, ikaw ay may karapatang kumatawan sa iyong sarili, upang maging iyong sariling abogado sa lahat ng kaso sa California.

Ang proseso ay nag-iiba depende sa pinagmulang bansa.

Ang Konstitusyon; Executive at Administrative Laws; County, Appellate, Korte Suprema, at mga Distritong Pederal; Batas sa Estado; at Legal Guides.

Ang mga pangangalaga, mga paglilitis sa dependency, pagkuha ng isang bata sa isang silungan, mga karapatan sa pagdalaw ng mga lolo't lola, kung kailangan ang permanenteng pag-iingat, pag-aampon, pangangalaga sa pag-aalaga, mga benepisyong pampubliko, chart ng mga pagpipilian ng caregiver chart, at mga isyu sa paaralan.

Maghanap ng impormasyon tungkol sa mga batas at patakaran ng estado.

Ang lahat ng di-biolohikong mga magulang ay nangangailangan pa rin ng isang pag-aampon (o paghatol ng mga magulang mula sa acourt), kahit na ikaw ay may asawa at kahit na ikaw ay nakalista bilang isang magulang sa birthcertificate. Bagong pinasimpleng proseso ng pag-aampon upang maprotektahan ang mga magulang. Paano ito gumagana. Anong mga porma ang kailangan nating punan? Kailangan ba natin ng isang abogado? Paano kung hindi tayo kwalipikado para sa pinasimple na proseso?

Impormasyon at gabay tungkol sa lahat ng bahagi ng proseso ng pag-aampon at sistema para sa mga bata, pamilya, magulang, at iba pa.

Lehitimong magulang, pag-aampon ng pangalawang magulang, paghatol sa mga magulang, pag-iingat, at mga kasunduan sa pagiging magulang.

Ang opisyal na pahina ng CA DSS para sa AAP.

Ipinapaliwanag ng gabay na ito kung ano ang kailangan mong gawin kung ikaw ay pinagtibay, sa palagay mo ikaw ay Katutubong Amerikano, nakatira ka sa California at / o ipinanganak sa California, at nais mong magpatala sa iyong tribo.

Ang isang 1993 internasyonal na kasunduan upang patunayan at accredit ang proseso.

Pagkuha ng numero ng social security para sa isang bata.