Mga Tulong na Pamumuhay at Residential Care Pasilidad

Many local laws and courts have been affected by COVID-19. Please use the search for legal help tool to find a legal aid organization or self help center near you for accurate information and more support.

Most Frequently Viewed Resources

Kung hindi mo kayang bayaran ang bayad sa pag-file o iba pang mga gastos sa korte, maaari kang maging kwalipikado na magkaroon ng mga bayad at mga gastos na ito na waived ng korte.

Anuman ang dahilan, ikaw ay may karapatang kumatawan sa iyong sarili, upang maging iyong sariling abogado sa lahat ng kaso sa California.

Ang sinumang tao (hindi lamang mga residente o mga miyembro ng pamilya) o organisasyon ay may karapatang magsampa ng reklamo.

Mga proteksyon para sa mga residente at dahilan para sa mga pagpapalayas.

Ang Konstitusyon; Executive at Administrative Laws; County, Appellate, Korte Suprema, at mga Distritong Pederal; Batas sa Estado; at Legal Guides.

Nagbabayad ba ang Medi-Cal ng Residential Care / Assisted Living?

Paano ako magbabayad para sa pangmatagalang pangangalaga? Maaari bang bayaran ang mga mag-asawa para sa aking pangangalaga? Ano ang mangyayari sa isang aksidente o pinsala? Anong mga legal na dokumento ang dapat kong malaman tungkol sa? Higit pang mga tanong ang sumagot.

Ang ADR ay kadalasang hindi pormal, mas mura, at mas kaunting oras kaysa sa isang pagsubok.

Isang listahan ng mga tagapagtaguyod para sa mga tao sa pangmatagalang pangangalaga at kanilang mga mahal sa buhay.

Ang mga proteksyon ay idinisenyo upang mabawasan ang trauma ng paglipat, tiyakin na ligtas na inilipat ang mga residente, bawasan ang ilan sa mga kahirapan sa pananalapi, at magbigay ng pangangasiwa sa proseso ng ahensiya ng paglilisensya, Paglilisensya ng Pangangalaga sa Komunidad.

Ang Senior Gateway ay isang one-stop website na naglalayong magbigay ng mga nakatatanda, kanilang mga pamilya, at tagapag-alaga sa impormasyon na kailangan nila upang kumonekta sa mga kapaki-pakinabang na serbisyo at mapagkukunan, upang makahanap ng mga sagot, at lutasin ang mga problema.

Ang lahat ng mga nursing home ay hindi pareho. Mayroong ilang mga uri ng mga kategorya ng paglilisensya at certification para sa nursing homes, na inilarawan dito.

Ang tagapagtaguyod ng Ombudsman para sa mga residente at pamilya.

Mga Karapatan sa Pag-admit, Mga Karapatan sa Paglipat at Pagtatapon, Mga Panganib sa Pasilidad, at Mga Karapatan sa loob ng Pasilidad.

Bawasan ang gastos sa tulong sa pamumuhay para sa mga karapat-dapat na beterano at mga nakasalubong na asawa.

Medi-Cal kumpara sa Medicare at mga limitasyon ng mapagkukunan.

Ang isang pormal na kasunduan ay isang paraan upang mabayaran ang isang miyembro ng pamilya para sa pagbibigay ng pangangalaga kung binibigyan niya ang kanilang trabaho o gumugol ng makabuluhang oras na nagbibigay ng pangangalaga.

Ang pagtasa, na minsan ay tinatawag na pagtasa sa mga Pasilidad para sa Residential Care para sa mga Matatanda, ay isang proseso upang magtipon ng impormasyon tungkol sa buhay, kakayahan at pangangailangan ng isang tao upang bumuo ng isang indibidwal na plano ng pangangalaga.

Ano ang kailangang nasa kasunduan, at kung paano lumilitaw ang mga bayarin.

Ang mga benepisyo sa seguro sa LTC ay maaaring bahagi ng isang patakaran sa seguro sa buhay o annuity, o nakapaloob sa isang freestanding na patakaran ng LTC.

Mga tanong na itanong sa isang medikal appointment. Mga legal na isyu na nakakaapekto sa mga tagapag-alaga.

Sa pagsisikap na maiwasan ang mga residente na makapag-sue para sa pang-aabuso o kapabayaan, ang mga nursing home at residential care facility ay humihiling sa mga bago at kasalukuyang residente na mag-sign ng mga kasunduan sa pagpasok na kasama ang mga probisyon ng may-bisang arbitrasyon.