Mga Karapatan sa LGBTQ

Many local laws and courts have been affected by COVID-19. Please use the search for legal help tool to find a legal aid organization or self help center near you for accurate information and more support.

Most Frequently Viewed Resources

Kung hindi mo kayang bayaran ang bayad sa pag-file o iba pang mga gastos sa korte, maaari kang maging kwalipikado na magkaroon ng mga bayad at mga gastos na ito na waived ng korte.

Kung walang nakasulat na mga proteksyon sa lugar, ang iyong "pinili na pamilya" ay hindi legal na makilala, at maaaring madaling ma-questioned o labanan sa pamamagitan ng isang biological na miyembro ng pamilya.

Anong mga dokumento ang dapat kong unahin ang pagbabago ngayon? Dapat ba akong makakuha ng pagbabago ng pangalan ng korte na inayos at / o pagbabago ng kasarian ngayon? Dapat ko bang baguhin ang aking pangalan at kasarian sa aking sertipiko ng kapanganakan ngayon, at kung gayon kung paano? Dapat ko bang palitan ang aking pangalan at kasarian sa lisensya ng aking driver o iba pang ID ng estado ngayon, at kung gayon kung paano? Dapat ko bang palitan ang aking pangalan at kasarian sa aking pasaporte sa US o mga dokumento sa imigrasyon ngayon, at kung ganoon? at / o kasarian sa aking rekord sa seguridad sosyal ngayon, at kung gayon paano? Ano ang tungkol sa mga transgender na taong wala pang 18 taong gulang?

Anuman ang dahilan, ikaw ay may karapatang kumatawan sa iyong sarili, upang maging iyong sariling abogado sa lahat ng kaso sa California.

Ang Konstitusyon; Executive at Administrative Laws; County, Appellate, Korte Suprema, at mga Distritong Pederal; Batas sa Estado; at Legal Guides.

Ang mga tagapagkaloob ng seguro ay hindi maaaring makitungo sa mga kasosyo sa tahanan at magkaibang asawa.

Pag-aasawa sa California - madalas na tanungin.

Ang layunin ng Hotline ng Email na ito ay para sa WomensLaw upang magbigay ng pangunahing legal na impormasyon, mga referral, at suporta sa emosyonal.

Bilang mag-aaral, mayroon kang mga karapatan sa paaralan: mga kodigo ng damit at mga uniporme, pagpapahayag ng estudyante, mga paghahanap ng mga mag-aaral, disiplina sa paaralan, privacy ng cell phone, LGBTQ, mga buntis at mga magulang ng mag-aaral, social media, foster youth, magharap ng reklamo.

Ang publikasyon na ito ay nagbibigay ng isang pangkalahatang-ideya ng mga pederal at estado na mga probisyon na nangangailangan ng mga paaralan upang maprotektahan ang mga mag-aaral mula sa harasment at diskriminasyon laban sa LGBT.

Maghanap ng impormasyon tungkol sa pagboto sa iyong lugar at mag-ulat ng mga isyu sa pagboto na iyong nakatagpo.

Mayroon kang mga karapatan upang ma-access ang maraming mga serbisyong pangkalusugan.

Ang impormasyon tungkol sa Prison Rape Elmination Act (PREA), ang iyong kaligtasan at proteksyon mula sa karahasan, ang iyong medikal na pangangalaga: mga kinakailangan sa konstitusyon, kinakailangang medikal na pangangalaga para sa maraming mga transgender na indibidwal na walang access sa damit at grooming, pamantayan

Ano ang magagawa natin!

Maaaring tanggihan ng paaralan ang GSA upang matugunan kung ang ibang mga mag-aaral o mga miyembro ng komunidad ay tutulan ang grupo at lumikha ng pagkagambala? Ang paaralan ba ay kailangang magbigay ng GSA ng parehong mga pribilehiyo tulad ng iba pang mga club?

Kung pinaghihinalaan mo na ang iyong application ay ilegal na tinanggihan.

Kapag nakitungo sa pagpapatupad ng batas, FBI, at ICE.

Paano mag-navigate sa mga isyu sa mga sistema ng pampubliko at panlipunang benepisyo.

Mga batas at regulasyon, praktikal na impormasyon, kamakailang batas ng kaso.

Impormasyon tungkol sa batas ng pamilya para sa mga kasosyo sa tahanan.