Mga Karapatan sa Edukasyon

Most Frequently Viewed Resources

Kung hindi mo kayang bayaran ang bayad sa pag-file o iba pang mga gastos sa korte, maaari kang maging kwalipikado na magkaroon ng mga bayad at mga gastos na ito na waived ng korte.

Ang Konstitusyon; Executive at Administrative Laws; County, Appellate, Korte Suprema, at mga Distritong Pederal; Batas sa Estado; at Legal Guides.

Anuman ang dahilan, ikaw ay may karapatang kumatawan sa iyong sarili, upang maging iyong sariling abogado sa lahat ng kaso sa California.

Mag-browse sa mga publikasyon ng mga organisasyon ng pagtatanggol sa mga karapatang pambata ng disabilidad, na sumasakop sa maraming lugar ng batas.

Alphabetical Listing of Resources

Referral, pagtatasa, pagiging karapat-dapat, Indibidwal na Edukasyon Program (IEP), placement, at taunang pagsusuri.

Available ang pederal, estado, at lokal na mga programa upang matulungan kang palakihin ang mga batang may kapansanan.

Mga gabay sa impormasyon at pagtataguyod para sa mga kaibigan at tagapag-alaga.

Ang isang koleksyon ng mga fact sheet sa maraming paksa: AB 49, mga karapatan sa edukasyon, espesyal na edukasyon, mga hindi pampublikong paaralan, AB 3632, mga pag-uugali ng pag-uugali ng pag-uugali (fba) at mga plano sa interbensyong pang-asal (bip), disiplina sa paaralan, at espesyal na disiplina.

Mga mahahalagang desisyon, mga mapagkukunan at impormasyon tungkol sa Diyabetis na Pangangalaga sa Mga Paaralan ng California.

Ang mga programa sa espesyal na edukasyon sa California ay pinamamahalaan ng isang kumbinasyon ng mga batas ng estado at pederal. Sa ilalim ng mga batas na ito, dapat bigyan ng mga distrito ng paaralan ang bawat estudyante ng kapansanan na may isang libre, angkop na pampublikong edukasyon (FAPE)

Ang iyong mga karapatan sa makatuwirang akomodasyon sa ilalim ng batas.

Mga pananggalang na pamamaraan para sa mga magulang ayon sa batas ng estado / pederal.

Inilalarawan ng impormasyong ito ang proseso para makilala ang pangangailangan para sa espesyal na edukasyon at ang mga serbisyo at suporta na maibibigay ng paaralan kung ang iyong anak ay matatagpuan na karapat-dapat na makatanggap ng mga ito.

Ano ang mga responsibilidad ng nagrereklamo, ng lokal na ahensiya, at ng Kagawaran ng Edukasyon ng California?

Ang may-katuturang legal na mga patakaran sa mga batas ng estado.

Nangungunang 1 mga katotohanan, mga karapatan at patakaran, pagtataguyod ng sarili, pagtataguyod ng mga kasamahan, gawain, Taong Unang Wika, at mga mapagkukunan.

Ang Clearinghouse na ito ay nag-aalok ng iba't-ibang mga napiling mapagkukunan upang matulungan ang mga magulang, kincare providers, child welfare workers, educators, CASAs at iba pang mga propesyonal upang magbigay ng epektibong mga serbisyo at suporta para sa mga batang may kapansanan sa foster care.