Mga Karapatan ng mga taong may mga Kapansanan

Many local laws and courts have been affected by COVID-19. Please use the search for legal help tool to find a legal aid organization or self help center near you for accurate information and more support.

Most Frequently Viewed Resources

Kung hindi mo kayang bayaran ang bayad sa pag-file o iba pang mga gastos sa korte, maaari kang maging kwalipikado na magkaroon ng mga bayad at mga gastos na ito na waived ng korte.

Paano nakakatulong ang AB 925 na makakuha ng trabaho para sa mga taong may kapansanan? Ay AB 925 isang programa ng seguro o karapatan?

Sasabihin sa iyo ng buklet na ito ang: mga batas na nagpoprotekta sa mga botanteng may mga kapansanan, kung paano magparehistro upang bumoto, mga materyales sa pagboto upang matulungan kang bumoto, at kung paano bumoto.

Ang Konstitusyon; Executive at Administrative Laws; County, Appellate, Korte Suprema, at mga Distritong Pederal; Batas sa Estado; at Legal Guides.

Maghanap ng impormasyon tungkol sa pagboto sa iyong lugar at mag-ulat ng mga isyu sa pagboto na iyong nakatagpo.

Ang ADR ay kadalasang hindi pormal, mas mura, at mas kaunting oras kaysa sa isang pagsubok.

Ang CAP ay itinatag upang mapabuti ang komunikasyon at makatulong na lutasin ang mga isyu sa pagitan ng mga kliyente at bokasyonal na rehabilitasyon / kawani ng DOR at iba pang kawani ng programa na pinondohan ng Rehabilitation Act.

Anuman ang dahilan, ikaw ay may karapatang kumatawan sa iyong sarili, upang maging iyong sariling abogado sa lahat ng kaso sa California.

Mag-browse sa mga publikasyon ng mga organisasyon ng pagtatanggol sa mga karapatang pambata ng disabilidad, na sumasakop sa maraming lugar ng batas.

Isang detalyadong paliwanag kung ano ang sakop ng batas.

Mga hayop sa serbisyo, trabaho, pamahalaan, at pampublikong tirahan.

Anong mga uri ng lugar ang dapat magbigay ng naa-access na mga puwang sa paradahan, kabilang ang mga puwang ng van? Ano ang hitsura ng mga espasyo sa paradahan para sa naa-access?

Available ang pederal, estado, at lokal na mga programa upang matulungan kang palakihin ang mga batang may kapansanan.

Pederal na mga batas sa karapatang sibil na nagtitiyak ng pantay na pagkakataon para sa mga taong may kapansanan.

Aling mga pinto ang dapat ma-access? Ano ang mga legal na kinakailangan?

Ang mga pampubliko at pribadong entidad ay dapat magbigay ng mga tulong at serbisyo upang mapadali ang pag-unawa para sa mga taong may kapansanan.

Pagpapanatili ng Kagamitan, Itigil ang Mga Anunsyo at Pagkakakilanlan sa Ruta, Pagiging Karapat-dapat sa ADA Paratransit, Panahon ng Pagkakaroon ng Telepono sa ADA Paratransit, Pinagmulan sa Destination Service sa ADA Paratransit, Pagganap sa Oras sa ADA Paratransit, at Walang-Palabas sa ADA Paratransit.

Naghahanap ng isang bagay na tiyak? Maghanap gamit ang mga pangunahing term.

Sinusuri ng mga ahensya ng County APS ang mga ulat ng pang-aabuso ng mga matatanda at dependent adult na nakatira sa mga pribadong tahanan, apartment, hotel o ospital.

Saan sila pinapayagan at sa ilalim ng kung ano ang mga kondisyon?