Mga Karapatan ng mga Biktima ng Krimen

Many local laws and courts have been affected by COVID-19. Please use the search for legal help tool to find a legal aid organization or self help center near you for accurate information and more support.

Most Frequently Viewed Resources

Kung hindi mo kayang bayaran ang bayad sa pag-file o iba pang mga gastos sa korte, maaari kang maging kwalipikado na magkaroon ng mga bayad at mga gastos na ito na waived ng korte.

Anuman ang dahilan, ikaw ay may karapatang kumatawan sa iyong sarili, upang maging iyong sariling abogado sa lahat ng kaso sa California.

Ang National Human Trafficking Hotline ay tumutulong sa mga biktima na sapilitang gumawa ng isang bagay o magtrabaho laban sa kanilang kalooban.

Ang Konstitusyon; Executive at Administrative Laws; County, Appellate, Korte Suprema, at mga Distritong Pederal; Batas sa Estado; at Legal Guides.

Kumuha ng tulong mula sa isang tagapagtaguyod o kumpletuhin ang iyong sariling aplikasyon.

Ano ang karahasan sa poot at mapoot na mga krimen? Kung ano ang gagawin kung sa palagay mo ay nabiktima ka. Mga sibil na remedyong magagamit sa ilalim ng Ralph Act.

May karapatan kang iapela ang rekomendasyon. Ang pag-file ng apela ay nangangahulugang hinihiling mo sa Lupon na muling suriin ang rekomendasyon na ginawa sa iyong aplikasyon o kahilingan para sa pagsasauli ng nagugol.

Ang mga biktima ay may mga karapatan, at ang Abugado Heneral ay nangangako na tiyakin na ang mga karapatang iyon ay protektado.

Sa estado ng California, ang mga biktima ay may ilang mga karapatan sa buong proseso ng hustisyang kriminal.

Ang mga biktima ng imigrante ay protektado ng pederal na batas.

Alphabetical Listing of Resources

Mga sagot sa mga tanong tungkol sa mga order na magbayad ng pagbabayad-pinsala.

Ang mga biktima ay maaaring dumalo sa mga pagdinig at desisyon.

Ano ang magagawa natin!

Kasama sa pahinang ito ang impormasyon tungkol sa pagkuha ng legal na kalagayan kung ikaw ay biktima ng mga partikular na krimen (kabilang ang domestic abuse) at makakakuha ng sertipikasyon na ikaw ay, naging o magiging kapaki-pakinabang sa pagsisiyasat o pag-uusig ng krimen.

Ang mga biktima ng parehong mga nagkasala ng kabataan at pang-adulto ay isang tinig sa sistema ng hustisyang kriminal at karapatang mabawi ang mga pagkalugi sa pamamagitan ng pagbabayad-pinsala.