Mga Karapatan at Kalusugan ng HIV / AIDS

Many local laws and courts have been affected by COVID-19. Please use the search for legal help tool to find a legal aid organization or self help center near you for accurate information and more support.

Most Frequently Viewed Resources

Kung hindi mo kayang bayaran ang bayad sa pag-file o iba pang mga gastos sa korte, maaari kang maging kwalipikado na magkaroon ng mga bayad at mga gastos na ito na waived ng korte.

Ang Konstitusyon; Executive at Administrative Laws; County, Appellate, Korte Suprema, at mga Distritong Pederal; Batas sa Estado; at Legal Guides.

Anuman ang dahilan, ikaw ay may karapatang kumatawan sa iyong sarili, upang maging iyong sariling abogado sa lahat ng kaso sa California.

Mga kabanata sa: Diskriminasyon sa Pagtatrabaho; Pampublikong Pasilidad, Seguro at Mga Benepisyo sa Empleyado, Mga Benepisyo sa Publiko, Mga Kredito at Pagkalugi, Batas sa Pamilya, Immigration; Fair Housing, Mga Karapatan ng Mamimili, Mga Isyu sa Kriminal, Mga Karapatan ng mga Prisoner, Transgender Law, at pagiging kompidensyal.

Ang layunin ng Hotline ng Email na ito ay para sa WomensLaw upang magbigay ng pangunahing legal na impormasyon, mga referral, at suporta sa emosyonal.

Ang mga lokal na ahensya, sa ilalim ng kontrata sa Kagawaran ng Mga Serbisyong Pangkalusugan, Opisina ng AIDS, Pangangalaga sa HIV, ay nagbibigay ng mga serbisyo sa tahanan at komunidad na nakalaan sa pangangalaga sa pasilidad o pag-ospital.

Ang OA-HIPP ay isang programa na nagbabayad ng buwanang premium ng kalusugan, dental at pangitain para sa mga karapat-dapat na kliyente at mga miyembro ng kanilang pamilya.

Bilang isang taong may kapansanan, kailangan mong malaman ang iyong mga karapatan at mga obligasyon ng iyong tagapag-empleyo sa pagkuha at pag-promote, at sa pagtanggap ng iyong kalagayan sa lugar ng trabaho. Para sa mga taong may HIV, ang mga isyung ito ay lumikha ng "cycle" ng trabaho.

Ang isang hakbang-hakbang na gabay para sa mga consumer health insurance.

Ang Tanggapan ng AIDS ay namumuno sa responsibilidad sa pag-coordinate ng mga programa, serbisyo, at mga gawain ng estado na may kaugnayan sa HIV / AIDS.

Tinutulungan ng Programang Tulong sa Tulong na Gamot ng AIDS (ADAP) na matiyak na ang mga taong nabubuhay sa HIV at AIDS na walang seguro at hindi nakaseguro ay may access sa gamot sa Formulary ng ADAP.