Mga Deposito sa Seguridad

Many local laws and courts have been affected by COVID-19. Please use the search for legal help tool to find a legal aid organization or self help center near you for accurate information and more support.

Most Frequently Viewed Resources

Kung hindi mo kayang bayaran ang bayad sa pag-file o iba pang mga gastos sa korte, maaari kang maging kwalipikado na magkaroon ng mga bayad at mga gastos na ito na waived ng korte.

Mga oral agreement, harassment, notice, deposit, at pag-aayos.

Ang ADR ay kadalasang hindi pormal, mas mura, at mas kaunting oras kaysa sa isang pagsubok.

Anuman ang dahilan, ikaw ay may karapatang kumatawan sa iyong sarili, upang maging iyong sariling abogado sa lahat ng kaso sa California.

Mga paksa tulad ng: mga isyu sa pag-aayos; mga deposito sa seguridad; interes sa mga deposito sa seguridad, at ang bayad sa board rental; mga isyu sa pagpapaalis; mga petisyon ng may-ari ng lupa at mga petisyong nangungupahan ng pasaporte; taunang pinahihintulutang pagtaas ng pag-upa at pagtaas ng pondo sa bangko mga pagdinig, mga mediation at apela; utility passthroughs; passthroughs ng bono ng kita ng tubig.

Tinutukoy ng mapagkukunang ito ang isang batas na nagpapahintulot sa isang biktima ng karahasan sa tahanan, pang-aabusong sekswal, paniniktik, pang-aabuso ng matanda o nakadependeng may sapat na gulang, o human trafficking upang masira ang kanyang rental rental nang walang parusa.

Ano ang maaari kong gawin kung hindi ito ibinalik sa oras?

Basahin nang direkta mula sa Kodigo ng California.

Ang isang deposito sa seguridad ay anumang pera na tinatanggap ng isang kasero mula sa isang nangungupahan na iba sa upa.

Tanging pangunahing impormasyon mula sa samahan ng estudyante na ito.

Ang legal na paraan ng pagbibigay ng pormal na paunawa ay ang iba pang panig na "nagsilbi" sa isang kopya ng mga papeles na iyong isinampa sa korte.