Medi-Cal

Many local laws and courts have been affected by COVID-19. Please use the search for legal help tool to find a legal aid organization or self help center near you for accurate information and more support.

Most Frequently Viewed Resources

Kung hindi mo kayang bayaran ang bayad sa pag-file o iba pang mga gastos sa korte, maaari kang maging kwalipikado na magkaroon ng mga bayad at mga gastos na ito na waived ng korte.

Anuman ang dahilan, ikaw ay may karapatang kumatawan sa iyong sarili, upang maging iyong sariling abogado sa lahat ng kaso sa California.

Maaari kang mag-aplay para sa isang makatarungang pagdinig kung mayroon kang orihinal (bayad-para sa serbisyo) na Medi-Cal o nasa isang planong pangkalusugan ng Medi-Cal Managed Care.

Ang Konstitusyon; Executive at Administrative Laws; County, Appellate, Korte Suprema, at mga Distritong Pederal; Batas sa Estado; at Legal Guides.

Mag-apply online dito sa halip na sa pamamagitan ng koreo, telepono, o personal.

Ang mga sumusunod na ari-arian ay karaniwang hindi kasama at samakatuwid ay hindi binibilang sa pagtukoy sa pagiging karapat-dapat ng Long Term Care Medi-Cal.

Tulong sa paghahanap ng isang Medi-Cal dental provider sa iyong lugar, impormasyon sa appointment ng clinical screening, mga katanungan tungkol sa iyong Kahilingan sa Pagpapahintulot sa Paggamot (TAR), mga pangkalahatang tanong sa programa ng Medi-Cal Dental, kung paano mag-file ng karaingan / reklamo.

Naghahanap ng Mga Benepisyo? Sagutin ang mga tanong upang malaman kung aling mga benepisyo ng pamahalaan ang maaaring maging karapat-dapat kang makatanggap.

Kung wala kang pera para sa mga pangangailangan ng iyong anak, maaari kang mag-aplay para sa tulong.

Ang mga taong kwalipikado para sa parehong Medicare at buong Medi-Cal ay kilala bilang "dual eligibles" o "Medi-Medis."

Impormasyon tungkol sa batas ng pamilya para sa mga kasosyo sa tahanan.

Alam mo ba na may karapatan sa mga serbisyo sa kalusugan ng isip sa California?

Mayroon kang mga karapatan kapag tumatanggap ng pangangalagang medikal.

Mga serbisyo ng Medi-Cal at nagbabayad kapag mayroon kang higit sa isang coverage sa kalusugan.

Ang pagsingil ng balanse ay kapag ang iyong mga tagapagdulot ay tumatanggap ng iyong seguro sa Medi-Cal o Medicare ngunit nais mong singilin ka para sa natitirang gastos.

Ano ang sakop at kung paano kumilos kapag tinanggihan.

Ano ang exempt at hindi exempt.

Ang ilang mga pangkalahatang sagot tungkol sa programa ng ngipin.

Makakakuha ba sila ng "mga tahanan mula sa mga kliyente ng Medi-Cal pagkatapos nilang mamatay?

Medi-Cal kumpara sa Medicare at mga limitasyon ng mapagkukunan.

Maghanap ng isang Job Center ng California sa California na malapit sa iyo: ang iyong madaling access sa isang stop sa mga serbisyong may kaugnayan sa trabaho ng estado.

Paano malaman ang halaga ng pamilihan.

Alphabetical Listing of Resources

Mga Sentro ng Enrollment, Tulong sa Mga Hinahanap, Mga Kaganapan Malapit sa Iyo, Maghanap ng isang Certified Enroller, Live Chat, Mga Madalas Itanong, Makipag-ugnay sa, at Paano Mag-enroll ng Online.

Kumuha ng impormasyon tungkol sa pagtanggap ng sakop ng Medi-Cal hanggang edad 26 anuman ang kita at kung paano mag-aplay para sa programa ng FFY.