Medi-Cal

Many local laws and courts have been affected by COVID-19. Please use the search for legal help tool to find a legal aid organization or self help center near you for accurate information and more support.

Most Frequently Viewed Resources

Kung hindi mo kayang bayaran ang bayad sa pag-file o iba pang mga gastos sa korte, maaari kang maging kwalipikado na magkaroon ng mga bayad at mga gastos na ito na waived ng korte.

Maghanap ng isang Job Center ng California sa California na malapit sa iyo: ang iyong madaling access sa isang stop sa mga serbisyong may kaugnayan sa trabaho ng estado.

Ang Konstitusyon; Executive at Administrative Laws; County, Appellate, Korte Suprema, at mga Distritong Pederal; Batas sa Estado; at Legal Guides.

Ang mga taong kwalipikado para sa parehong Medicare at buong Medi-Cal ay kilala bilang "dual eligibles" o "Medi-Medis."

Medi-Cal kumpara sa Medicare at mga limitasyon ng mapagkukunan.

Mag-apply online dito sa halip na sa pamamagitan ng koreo, telepono, o personal.

Makakakuha ba sila ng "mga tahanan mula sa mga kliyente ng Medi-Cal pagkatapos nilang mamatay?

Mayroon kang mga karapatan kapag tumatanggap ng pangangalagang medikal.

Anuman ang dahilan, ikaw ay may karapatang kumatawan sa iyong sarili, upang maging iyong sariling abogado sa lahat ng kaso sa California.

Kung wala kang pera para sa mga pangangailangan ng iyong anak, maaari kang mag-aplay para sa tulong.

Ang pagsingil ng balanse ay kapag ang iyong mga tagapagdulot ay tumatanggap ng iyong seguro sa Medi-Cal o Medicare ngunit nais mong singilin ka para sa natitirang gastos.

Mga Sentro ng Enrollment, Tulong sa Mga Hinahanap, Mga Kaganapan Malapit sa Iyo, Maghanap ng isang Certified Enroller, Live Chat, Mga Madalas Itanong, Makipag-ugnay sa, at Paano Mag-enroll ng Online.

Maaari kang mag-aplay para sa isang makatarungang pagdinig kung mayroon kang orihinal (bayad-para sa serbisyo) na Medi-Cal o nasa isang planong pangkalusugan ng Medi-Cal Managed Care.

Ang ilang mga pangkalahatang sagot tungkol sa programa ng ngipin.

Tulong sa paghahanap ng isang Medi-Cal dental provider sa iyong lugar, impormasyon sa appointment ng clinical screening, mga katanungan tungkol sa iyong Kahilingan sa Pagpapahintulot sa Paggamot (TAR), mga pangkalahatang tanong sa programa ng Medi-Cal Dental, kung paano mag-file ng karaingan / reklamo.

Ano ang sakop at kung paano kumilos kapag tinanggihan.

Mga serbisyo ng Medi-Cal at nagbabayad kapag mayroon kang higit sa isang coverage sa kalusugan.

Naghahanap ng Mga Benepisyo? Sagutin ang mga tanong upang malaman kung aling mga benepisyo ng pamahalaan ang maaaring maging karapat-dapat kang makatanggap.

Impormasyon tungkol sa batas ng pamilya para sa mga kasosyo sa tahanan.

Paano malaman ang halaga ng pamilihan.

Ano ang exempt at hindi exempt.

Ang mga sumusunod na ari-arian ay karaniwang hindi kasama at samakatuwid ay hindi binibilang sa pagtukoy sa pagiging karapat-dapat ng Long Term Care Medi-Cal.

Alam mo ba na may karapatan sa mga serbisyo sa kalusugan ng isip sa California?

Kumuha ng impormasyon tungkol sa pagtanggap ng sakop ng Medi-Cal hanggang edad 26 anuman ang kita at kung paano mag-aplay para sa programa ng FFY.