Maling Pagwawakas at Pagbabalik

Many local laws and courts have been affected by COVID-19. Please use the search for legal help tool to find a legal aid organization or self help center near you for accurate information and more support.

Most Frequently Viewed Resources

Kung hindi mo kayang bayaran ang bayad sa pag-file o iba pang mga gastos sa korte, maaari kang maging kwalipikado na magkaroon ng mga bayad at mga gastos na ito na waived ng korte.

Kung ako ay naaresto dahil sa aktibidad ng anti-gera, maaari bang gumawa ng aksyon ang aking employer laban sa akin habang hinihintay ang pag-aresto?

Maaari bang disiplinahin o papatayin ang mga manggagawa dahil sa mga protesta?

Anong mga uri ng aktibidad sa pag-organisa ang protektado? Ano ang maaari kong gawin kung ang akusado ay kumilos laban sa akin para sa pag-oorganisa?

Ang Konstitusyon; Executive at Administrative Laws; County, Appellate, Korte Suprema, at mga Distritong Pederal; Batas sa Estado; at Legal Guides.

Hanapin ang opisina sa pamamagitan ng pagtingin sa listahan ng mga opisina o paggamit ng alpabetikong listahan ng mga lungsod, lokasyon, at mga komunidad. Available ang tauhan sa tao at sa pamamagitan ng telepono.

Anuman ang dahilan, ikaw ay may karapatang kumatawan sa iyong sarili, upang maging iyong sariling abogado sa lahat ng kaso sa California.

Ang pangkalahatang tuntunin sa California ay ang mga empleyado ay itinuturing na nagtatrabaho "sa kalooban," ibig sabihin ay maaaring sila ay ipapaskil sa anumang oras sa pamamagitan ng kanilang mga tagapag-empleyo, sa anumang dahilan o walang dahilan. Gayunpaman, may mga mahahalagang eksepsyon sa "sa kalooban" na mamuno.

Ang ADR ay kadalasang hindi pormal, mas mura, at mas kaunting oras kaysa sa isang pagsubok.

Kailangan bang ipaalam sa akin ng aking tagapag-empleyo ang aking tauhan na file? Ano ang gagawin ko kung ayaw tumawid sa aking tagapag-empleyo ang aking tauhan ng file?

Ang isang unyon ay may tungkulin ng makatarungang representasyon sa lahat ng mga manggagawa na kinakatawan nito. Kinakailangan ng tungkulin na ang unyon ay kumilos nang walang patas, walang pasubali, at walang masamang kalooban o diskriminasyon kapag hinahabol ang karaingan ng isang manggagawa o kapag nakikipagkasundo sa isang bagong kontrata sa employer.

Maitatanggal ba ako ng amo ko nang walang anumang babala?

Mayroon kang mga karapatan na protektado ng mga batas ng estado.

Gaano katagal ang proseso ng pamamagitan?

Ang bawat tao sa loob ng US ay may ilang mga legal na karapatan, anuman ang iyong katayuan sa imigrasyon.

Ano ang iyong mga karapatan bilang isang manggagawa? Ano ang Economy sa ilalim ng lupa? Mag-ulat ng isang masamang tagapag-empleyo.

Sa ilang mga eksepsiyon, ang mga undocumented na manggagawa ay tinatamasa ang lahat ng mga legal na karapatan at mga remedyo na ibinigay ng parehong batas ng Federal at California.

Hindi ka maaaring ma-fired dahil lang sa nakikibahagi ka sa isang protesta ng imigrasyon, na malamang na itinuturing na protektadong aktibidad pampulitika sa California.

Maaari kang magkaroon ng mga tiyak na karapatan, depende sa kung paano nawala ang iyong trabaho.

Mayroon kang mga karapatan na bumuo ng isang unyon at sama-samang kumilos.