Maliit na Mga Claim

Most Frequently Viewed Resources

Kung hindi mo kayang bayaran ang bayad sa pag-file o iba pang mga gastos sa korte, maaari kang maging kwalipikado na magkaroon ng mga bayad at mga gastos na ito na waived ng korte.

Ang Konstitusyon; Executive at Administrative Laws; County, Appellate, Korte Suprema, at mga Distritong Pederal; Batas sa Estado; at Legal Guides.

Anuman ang dahilan, ikaw ay may karapatang kumatawan sa iyong sarili, upang maging iyong sariling abogado sa lahat ng kaso sa California.

Ang legal na paraan ng pagbibigay ng pormal na paunawa ay ang iba pang panig na "nagsilbi" sa isang kopya ng mga papeles na iyong isinampa sa korte.

Ang ADR ay kadalasang hindi pormal, mas mura, at mas kaunting oras kaysa sa isang pagsubok.

Alamin ang tungkol sa pagpunta sa maliit na claim ng hukuman, gamit ang mga tagubilin at mga gabay upang makatulong sa iyo sa iyong kaso. Alamin din ang tungkol sa pagsisikap na lutasin ang iyong hindi pagkakaunawaan sa labas ng hukuman, at makakuha ng mga sagot sa mga madalas itanong.

Pagsisimula ng isang maliit na claim kaso.

Ang kumpletong gabay sa paggawa ng mga pagbili at pakikitungo sa mga kumpanya.

Alamin ang tungkol sa mga kaso ng sibil na kinabibilangan ng mga isyu sa pananalapi, kabilang ang mga hindi pagkakaunawaan sa kontrata, pinsala sa ari-arian, pinsala, hindi nabayarang utang, at pagkabangkarote.

Pagpapanatiling mga rekord, nagrereklamo sa isang taong mas mataas, kumunsulta sa isang abugado, gumagamit ng mga serbisyo sa pamamagitan, at iba pang mga paraan upang malutas ang mga salungatan.

Mga serbisyo at proseso ng korte, at mga serbisyo sa pamamagitan.

Kung ikaw ay isang indibidwal at nais na mag-file ng isang kaso para sa $ 1, o mas mababa, mayroon kang pagpipilian ng pag-file ng isang maliit na claim kaso o isang limitadong kaso sibil. Kung ikaw ay isang negosyo, maaari kang mag-file sa maliit na claim korte para sa $ 5, o mas mababa.

Isang handbook mula sa CA Department of Consumer Affairs.

Alphabetical Listing of Resources

Hinihiling ng mga kaso ng maliit na pag-aatas na hilingin mo ang kabilang panig para sa pagbabayad bago ka pumunta sa korte (maliban kung may magandang dahilan kung bakit hindi mo pwedeng). Maaari kang magtanong sa tao, sa telepono, o sa sulat. Kailangan mong sabihin sa korte na ginawa mo ito at kung paano sa iyong form ng hukuman.

Planuhin kung ano ang iyong sasabihin, ihanda ang patunay na dadalhin sa korte, kumuha ng mga kopya ng lahat ng iyong mga papel ng hukuman at ang iyong Katunayan ng Serbisyo, at kunin ang mga tao upang suportahan ang iyong kuwento (mga saksi).

Mga tanggapan ng estado, abugado ng distrito (DA), at mga regulator ng pamahalaan.

Gabay sa sunud-sunod na hakbang para sa bago at pagkatapos ng kaso.