Kapansanan at Pampublikong Benepisyo: SSI, SSDI, SDI

Many local laws and courts have been affected by COVID-19. Please use the search for legal help tool to find a legal aid organization or self help center near you for accurate information and more support.

Most Frequently Viewed Resources

Kung hindi mo kayang bayaran ang bayad sa pag-file o iba pang mga gastos sa korte, maaari kang maging kwalipikado na magkaroon ng mga bayad at mga gastos na ito na waived ng korte.

Mga insentibo sa trabaho ng Social Security sa isang sulyap. Paano nakakaapekto ang iyong mga kita sa iyong mga benepisyo sa Social Security.

Sino ang mag-aaplay upang mag-aplay o mag-apila ng desisyon.

Mag-browse sa mga publikasyon ng mga organisasyon ng pagtatanggol sa mga karapatang pambata ng disabilidad, na sumasakop sa maraming lugar ng batas.

Impormasyon tungkol sa batas ng pamilya para sa mga kasosyo sa tahanan.

Mga detalye tungkol sa SDI pangunahing mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat.

Kung paano gagawin ang mga pagtanggi, apela, at pagdinig.

Ang programa ng Disability Insurance (DI) ay nagbibigay ng mga benepisyo sa mga manggagawa na hindi makapagtrabaho dahil sa hindi karamdaman, karamdaman, o pagbubuntis na may kaugnayan sa trabaho.

Pinakamahusay na tumutulong sa iyo na malaman kung maaari kang makakuha ng mga benepisyo na pinamamahalaan ng Social Security.

Anuman ang dahilan, ikaw ay may karapatang kumatawan sa iyong sarili, upang maging iyong sariling abogado sa lahat ng kaso sa California.

American Sign Language (ASL) na may English Captioning.

Minsan, ang pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang isang nag-aabuso at mabawasan ang panganib ng karagdagang karahasan ay maaaring mag-relocate at magtatag ng isang bagong pagkakakilanlan. Kasunod ng mga pagbabagong ito, maaari ring maging kapaki-pakinabang ang pagkuha ng bagong numero ng Social Security.

Ang Konstitusyon; Executive at Administrative Laws; County, Appellate, Korte Suprema, at mga Distritong Pederal; Batas sa Estado; at Legal Guides.

Ang programa ng Seguro sa Kapansanan ng Social Security (SSDI) at programa ng Supplemental Security Income (SSI).

Coverage, mag-file ng claim, online registration, at impormasyon ng contact.

Mga kinakailangan at batas kung sila ay hindi nakasegurong ilegal.

Mga pangunahing kaalaman tungkol sa lahat ng mga programang benepisyo sa Social Security.

Naghahanap ng Mga Benepisyo? Sagutin ang mga tanong upang malaman kung aling mga benepisyo ng pamahalaan ang maaaring maging karapat-dapat kang makatanggap.

Alphabetical Listing of Resources

Ang bawat tao ay may karapatang maging kinatawan ng isang abogado o ibang kinatawan habang nagtataguyod ng isang paghahabol o iba pang mga karapatan sa ilalim ng mga pamagat na II, XVI, at XVIII ng Batas sa Social Security.

Impormasyon tungkol sa mga benepisyo sa Kapansanan ng Social Security at SSI Mga Benepisyo para sa mga indibidwal na bulag o may mababang pangitain.

Paano mag-navigate sa mga isyu sa mga sistema ng pampubliko at panlipunang benepisyo.

Hilingin sa online na pagsusuri ng kanilang desisyon.

Kung ikaw ay walang tirahan, mayroon kang mga karapatan na nag-aaplay para sa mga benepisyo.

Ang mga pagbabayad ay mas mabilis para sa presumptive disability (PD) o mapagpalagay na pagkabulag (PB).

Ang proseso ng aplikasyon at kung paano nakakaapekto ang pagkabilanggo sa iyong mga benepisyo.