Kapansanan at Pampublikong Benepisyo: SSI, SSDI, SDI

Many local laws and courts have been affected by COVID-19. Please use the search for legal help tool to find a legal aid organization or self help center near you for accurate information and more support.

Most Frequently Viewed Resources

Kung hindi mo kayang bayaran ang bayad sa pag-file o iba pang mga gastos sa korte, maaari kang maging kwalipikado na magkaroon ng mga bayad at mga gastos na ito na waived ng korte.

Mga insentibo sa trabaho ng Social Security sa isang sulyap. Paano nakakaapekto ang iyong mga kita sa iyong mga benepisyo sa Social Security.

Anuman ang dahilan, ikaw ay may karapatang kumatawan sa iyong sarili, upang maging iyong sariling abogado sa lahat ng kaso sa California.

Ang Konstitusyon; Executive at Administrative Laws; County, Appellate, Korte Suprema, at mga Distritong Pederal; Batas sa Estado; at Legal Guides.

Ang programa ng Seguro sa Kapansanan ng Social Security (SSDI) at programa ng Supplemental Security Income (SSI).

Sino ang mag-aaplay upang mag-aplay o mag-apila ng desisyon.

Ang mga pagbabayad ay mas mabilis para sa presumptive disability (PD) o mapagpalagay na pagkabulag (PB).

Mag-browse sa mga publikasyon ng mga organisasyon ng pagtatanggol sa mga karapatang pambata ng disabilidad, na sumasakop sa maraming lugar ng batas.

Naghahanap ng Mga Benepisyo? Sagutin ang mga tanong upang malaman kung aling mga benepisyo ng pamahalaan ang maaaring maging karapat-dapat kang makatanggap.

Mga kinakailangan at batas kung sila ay hindi nakasegurong ilegal.

Mga detalye tungkol sa SDI pangunahing mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat.

Ang programa ng Disability Insurance (DI) ay nagbibigay ng mga benepisyo sa mga manggagawa na hindi makapagtrabaho dahil sa hindi karamdaman, karamdaman, o pagbubuntis na may kaugnayan sa trabaho.

Hilingin sa online na pagsusuri ng kanilang desisyon.

Paano mag-navigate sa mga isyu sa mga sistema ng pampubliko at panlipunang benepisyo.

Mga pangunahing kaalaman tungkol sa lahat ng mga programang benepisyo sa Social Security.

Impormasyon tungkol sa batas ng pamilya para sa mga kasosyo sa tahanan.

Pinakamahusay na tumutulong sa iyo na malaman kung maaari kang makakuha ng mga benepisyo na pinamamahalaan ng Social Security.

Coverage, mag-file ng claim, online registration, at impormasyon ng contact.

Kung ikaw ay walang tirahan, mayroon kang mga karapatan na nag-aaplay para sa mga benepisyo.

American Sign Language (ASL) na may English Captioning.

Kung paano gagawin ang mga pagtanggi, apela, at pagdinig.

Impormasyon tungkol sa mga benepisyo sa Kapansanan ng Social Security at SSI Mga Benepisyo para sa mga indibidwal na bulag o may mababang pangitain.

Ang proseso ng aplikasyon at kung paano nakakaapekto ang pagkabilanggo sa iyong mga benepisyo.

Alphabetical Listing of Resources

Minsan, ang pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang isang nag-aabuso at mabawasan ang panganib ng karagdagang karahasan ay maaaring mag-relocate at magtatag ng isang bagong pagkakakilanlan. Kasunod ng mga pagbabagong ito, maaari ring maging kapaki-pakinabang ang pagkuha ng bagong numero ng Social Security.