Kaligtasan at Kalusugan sa Lugar

Many local laws and courts have been affected by COVID-19. Please use the search for legal help tool to find a legal aid organization or self help center near you for accurate information and more support.

Most Frequently Viewed Resources

Kung hindi mo kayang bayaran ang bayad sa pag-file o iba pang mga gastos sa korte, maaari kang maging kwalipikado na magkaroon ng mga bayad at mga gastos na ito na waived ng korte.

Hanapin ang impormasyon ng contact para sa opisina na malapit sa iyo.

Kung ang iyong tagapag-empleyo ay gumagamit ng matinding at malupit na pag-uugali.

Ang isang empleyado ay maaaring maprotektahan mula sa pagdurusa ng labag sa batas na karahasan o kapani-paniwala na pagbabanta ng karahasan sa lugar ng trabaho.

Anuman ang dahilan, ikaw ay may karapatang kumatawan sa iyong sarili, upang maging iyong sariling abogado sa lahat ng kaso sa California.

Kapag may mga labanan sa pagitan ng mga empleyado at superbisor o sa pagitan ng dalawang empleyado.

Hindi ka maaaring parusahan sa ilang mga paraan para sa pag-uulat ng mga paglabag.

Ano ang iyong mga karapatan sa trabaho?

Ang Konstitusyon; Executive at Administrative Laws; County, Appellate, Korte Suprema, at mga Distritong Pederal; Batas sa Estado; at Legal Guides.

Ang pangkalahatang tuntunin sa California ay ang mga empleyado ay itinuturing na nagtatrabaho "sa kalooban," ibig sabihin ay maaaring sila ay ipapaskil sa anumang oras sa pamamagitan ng kanilang mga tagapag-empleyo, sa anumang dahilan o walang dahilan. Gayunpaman, may mga mahahalagang eksepsyon sa "sa kalooban" na mamuno.

Ang ADR ay kadalasang hindi pormal, mas mura, at mas kaunting oras kaysa sa isang pagsubok.

Mayroon kang mga karapatan na protektado ng mga batas ng estado.

Ang iyong tagapag-empleyo ay kinakailangang gumawa ng mga hakbang upang matiyak ang iyong kaligtasan at kalusugan, at upang bigyan ka ng sapat na pagsasanay at proteksyon upang gawing ligtas ang iyong trabaho.

Sino ang dapat magbayad?

Ang iyong mga karapatan bilang isang manggagawa sa ilalim ng batas ng estado ng California.

Ano ang aking mga karapatan sa trabaho? Ok ba na gawin ang anumang uri ng trabaho sa bukid? Mayroon bang ibang mga bagay na maaari kong gawin? Paano kung kailangan ko ng tulong?

Ang isang unyon ay may tungkulin ng makatarungang representasyon sa lahat ng mga manggagawa na kinakatawan nito. Kinakailangan ng tungkulin na ang unyon ay kumilos nang walang patas, walang pasubali, at walang masamang kalooban o diskriminasyon kapag hinahabol ang karaingan ng isang manggagawa o kapag nakikipagkasundo sa isang bagong kontrata sa employer.

Ano ang iyong mga karapatan bilang isang manggagawa? Ano ang Economy sa ilalim ng lupa? Mag-ulat ng isang masamang tagapag-empleyo.

Hanapin ang opisina sa pamamagitan ng pagtingin sa listahan ng mga opisina o paggamit ng alpabetikong listahan ng mga lungsod, lokasyon, at mga komunidad. Available ang tauhan sa tao at sa pamamagitan ng telepono.

Sa ilang mga eksepsiyon, ang mga undocumented na manggagawa ay tinatamasa ang lahat ng mga legal na karapatan at mga remedyo na ibinigay ng parehong batas ng Federal at California.

Upang mag-ulat ng isang emergency, kamatayan, o napipintong kalagayan na nagbabanta sa buhay mangyaring makipag-ugnay agad sa aming libreng numero ng toll: (800) 321-OSHA (6742)

Mga link sa kapaki-pakinabang na impormasyon.