Homelessness

Most Frequently Viewed Resources

Kung hindi mo kayang bayaran ang bayad sa pag-file o iba pang mga gastos sa korte, maaari kang maging kwalipikado na magkaroon ng mga bayad at mga gastos na ito na waived ng korte.

Ang Konstitusyon; Executive at Administrative Laws; County, Appellate, Korte Suprema, at mga Distritong Pederal; Batas sa Estado; at Legal Guides.

Anuman ang dahilan, ikaw ay may karapatang kumatawan sa iyong sarili, upang maging iyong sariling abogado sa lahat ng kaso sa California.

Abot-kayang pabahay, walang bahay, matatanda, at mapagkukunan ng mga espesyal na pangangailangan.

Alphabetical Listing of Resources

Ang ilang mga tao na walang tirahan ay maaaring maging karapat-dapat para sa tulong ng pagkain sa pamamagitan ng Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP).

Kung ikaw ay walang tirahan, mayroon kang mga karapatan na nag-aaplay para sa mga benepisyo.

Magrehistro ba at bumoto ang isang taong walang bahay?

Tumawag sa (877) 4AID - VET o (877) 424-33838 para sa mga serbisyo ng VA.