Homelessness

Most Frequently Viewed Resources

Kung hindi mo kayang bayaran ang bayad sa pag-file o iba pang mga gastos sa korte, maaari kang maging kwalipikado na magkaroon ng mga bayad at mga gastos na ito na waived ng korte.

Ang Konstitusyon; Executive at Administrative Laws; County, Appellate, Korte Suprema, at mga Distritong Pederal; Batas sa Estado; at Legal Guides.

Anuman ang dahilan, ikaw ay may karapatang kumatawan sa iyong sarili, upang maging iyong sariling abogado sa lahat ng kaso sa California.

Kung ikaw ay walang tirahan, mayroon kang mga karapatan na nag-aaplay para sa mga benepisyo.

Alphabetical Listing of Resources

Ang ilang mga tao na walang tirahan ay maaaring maging karapat-dapat para sa tulong ng pagkain sa pamamagitan ng Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP).

Abot-kayang pabahay, walang bahay, matatanda, at mapagkukunan ng mga espesyal na pangangailangan.

Magrehistro ba at bumoto ang isang taong walang bahay?

Tumawag sa (877) 4AID - VET o (877) 424-33838 para sa mga serbisyo ng VA.