Homelessness

Many local laws and courts have been affected by COVID-19. Please use the search for legal help tool to find a legal aid organization or self help center near you for accurate information and more support.

Most Frequently Viewed Resources

Kung hindi mo kayang bayaran ang bayad sa pag-file o iba pang mga gastos sa korte, maaari kang maging kwalipikado na magkaroon ng mga bayad at mga gastos na ito na waived ng korte.

Anuman ang dahilan, ikaw ay may karapatang kumatawan sa iyong sarili, upang maging iyong sariling abogado sa lahat ng kaso sa California.

Ang Konstitusyon; Executive at Administrative Laws; County, Appellate, Korte Suprema, at mga Distritong Pederal; Batas sa Estado; at Legal Guides.

Abot-kayang pabahay, walang bahay, matatanda, at mapagkukunan ng mga espesyal na pangangailangan.

Ang ilang mga tao na walang tirahan ay maaaring maging karapat-dapat para sa tulong ng pagkain sa pamamagitan ng Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP).

Kung ikaw ay walang tirahan, mayroon kang mga karapatan na nag-aaplay para sa mga benepisyo.

Tumawag sa (877) 4AID - VET o (877) 424-33838 para sa mga serbisyo ng VA.

Magrehistro ba at bumoto ang isang taong walang bahay?