Diskriminasyon Para sa Katayuan ng Pang-imigrasyon o Pambansang Pinagmulan

Many local laws and courts have been affected by COVID-19. Please use the search for legal help tool to find a legal aid organization or self help center near you for accurate information and more support.

Most Frequently Viewed Resources

Kung hindi mo kayang bayaran ang bayad sa pag-file o iba pang mga gastos sa korte, maaari kang maging kwalipikado na magkaroon ng mga bayad at mga gastos na ito na waived ng korte.

Pangunahing impormasyon tungkol sa pamumuhay dito at paghahanap ng mga serbisyo.

Anuman ang dahilan, ikaw ay may karapatang kumatawan sa iyong sarili, upang maging iyong sariling abogado sa lahat ng kaso sa California.

Walang sinuman ang maaaring tanggihan ng pantay na pagkakataon sa trabaho dahil sa lugar ng kapanganakan, lipi, kultura, lingguwistikong mga katangian na karaniwan sa isang partikular na grupo ng etniko, o tuldik.

Ang mga Opisina ng Patlang ay may hawak na naka-iskedyul na mga panayam sa mga hindi kaugnay na mga application ng asylum

Diskriminasyon laban sa iyong kakayahang magsalita ng Ingles o iba pang mga wika.

Ang Konstitusyon; Executive at Administrative Laws; County, Appellate, Korte Suprema, at mga Distritong Pederal; Batas sa Estado; at Legal Guides.

Ang interactive na mapa at search engine na makakatulong sa iyo na makahanap ng legal na tulong na malapit sa iyo.

Bakit hinihiling ng mga tagapag-empleyo para sa mga papel na nagpapakita ng awtorisasyon sa trabaho?

Ang gabay ng Pangkalahatang Abugado sa pag-iwas sa mga pandaraya.

Ang bawat tao sa loob ng US ay may ilang mga legal na karapatan, anuman ang iyong katayuan sa imigrasyon.

Proteksyon mula sa diskriminasyon batay sa iyong katutubong bansa.

Ang mga nagpapatrabaho ay maaaring walang karapatan na humingi ng iyong mga dokumento.

Ang iyong pagkamamamayan, katayuan sa imigrasyon, o katutubong bansa.

Maaari kang mag-file ng apela sa ilang mga hindi kanais-nais na desisyon sa USCIS Administrative Appeals Office (AAO) o sa Lupon ng Mga Pag-apruba ng Imigrasyon (BIA).