Compensation ng mga manggagawa

Many local laws and courts have been affected by COVID-19. Please use the search for legal help tool to find a legal aid organization or self help center near you for accurate information and more support.

Most Frequently Viewed Resources

Kung hindi mo kayang bayaran ang bayad sa pag-file o iba pang mga gastos sa korte, maaari kang maging kwalipikado na magkaroon ng mga bayad at mga gastos na ito na waived ng korte.

Paano gumagana ang programa ng pansamantalang kapansanan (TD).

Sinasaklaw ng batas ng California ang kapansanan na nagreresulta mula sa stress

Anuman ang dahilan, ikaw ay may karapatang kumatawan sa iyong sarili, upang maging iyong sariling abogado sa lahat ng kaso sa California.

Kung ang iyong tagapag-empleyo ay gumagamit ng matinding at malupit na pag-uugali.

Paano gumagana ang programang benepisyo ng permanenteng kapansanan (PD).

Ang iyong karapatan sa tulong pinansiyal para sa mga pinsalang kaugnay ng trabaho.

Ano ang ilang halimbawa ng pandaraya? Paano ako makakakuha ng isang pandaraya sa aking employer?

Ang Konstitusyon; Executive at Administrative Laws; County, Appellate, Korte Suprema, at mga Distritong Pederal; Batas sa Estado; at Legal Guides.

Sa ilang mga eksepsiyon, ang mga undocumented na manggagawa ay tinatamasa ang lahat ng mga legal na karapatan at mga remedyo na ibinigay ng parehong batas ng Federal at California.

Ang ADR ay kadalasang hindi pormal, mas mura, at mas kaunting oras kaysa sa isang pagsubok.

Kung saan maabot ang kanilang mga tanggapan para sa tulong.

Ang Federal Employees Compensation Act (FECA).

Mga form at dokumento na ginamit sa proseso ng pagsusuri.

Kapag may mga labanan sa pagitan ng mga empleyado at superbisor o sa pagitan ng dalawang empleyado.

Ang isang unyon ay may tungkulin ng makatarungang representasyon sa lahat ng mga manggagawa na kinakatawan nito. Kinakailangan ng tungkulin na ang unyon ay kumilos nang walang patas, walang pasubali, at walang masamang kalooban o diskriminasyon kapag hinahabol ang karaingan ng isang manggagawa o kapag nakikipagkasundo sa isang bagong kontrata sa employer.

Mga kinakailangan at batas kung sila ay hindi nakasegurong ilegal.

Tungkol sa AME, QME, at proseso ng pagsusuri ng panel.

Ano ang iyong mga karapatan bilang isang manggagawa? Ano ang Economy sa ilalim ng lupa? Mag-ulat ng isang masamang tagapag-empleyo.

File para sa iyong kaso na muling isaalang-alang at tingnan ang mga pagpapasya.

Mga responsibilidad ng iyong tagapag-empleyo, at iba't ibang uri ng mga benepisyo

Mayroon kang mga karapatan na protektado ng mga batas ng estado.

Sundin ang mga hakbang na ito upang makuha ang iyong patas na kabayaran.