Beterano at Servicemember Housing and Home Loans

Many local laws and courts have been affected by COVID-19. Please use the search for legal help tool to find a legal aid organization or self help center near you for accurate information and more support.

Most Frequently Viewed Resources

Kung hindi mo kayang bayaran ang bayad sa pag-file o iba pang mga gastos sa korte, maaari kang maging kwalipikado na magkaroon ng mga bayad at mga gastos na ito na waived ng korte.

Anuman ang dahilan, ikaw ay may karapatang kumatawan sa iyong sarili, upang maging iyong sariling abogado sa lahat ng kaso sa California.

Ang Konstitusyon; Executive at Administrative Laws; County, Appellate, Korte Suprema, at mga Distritong Pederal; Batas sa Estado; at Legal Guides.

Aplikasyon (online at PDF) para sa pagpapahintulot sa kapansanan at iba't ibang mga benepisyo, mga mapagkukunan ng trabaho, at ang National Resource Directory.

Edukasyon, trabaho, pabahay, pagpapayo, at mga claim sa VA.

Pagbili ng Pautang at Cash-Out Refinance; Pagbabayad ng Rate ng Pagbawas ng Interes ng Pagpapautang; at Inangkop na Mga Pabahay ng Pabahay.

Kilalanin ang iyong mga benepisyo at maghanda para sa mga malalaking bagay na "pag-deploy, reintegration, gumagalaw, pagiging magulang, pagreretiro at iba pa.

Ang mga Regional Loan Centers ng VA ay may mga technician na magagamit upang magsagawa ng pinansiyal na pagpapayo.

Alphabetical Listing of Resources

Kayo ba ay karapat-dapat para sa isang pautang sa bahay ng CalVet?

Para sa mabilis na sanggunian, ang gabay na ito ay nagtatala ng mga benepisyo sa tatlong pangunahing mga kategorya: Work, Life, and Home.

Espesyal na Compensation na may kaugnayan sa Combat (CRSC), Compensation para sa Kapansanan para sa mga Kundisyon ng Pangulo, Mga Tulong sa Pabahay para sa mga Beterano na may Kapansanan

Ang SCRA ay nagbibigay ng maraming makapangyarihang ligal na karapatan sa mga aktibong tungkuling servicemember at kanilang mga pamilya na hindi magagamit sa anumang iba pang grupo.

Mga direktang pautang sa mga karapat-dapat na mga Katutubong Amerikanong Beterano upang tustusan ang pagbili, konstruksiyon, o pagpapabuti ng mga tahanan sa Federal Trust Land, o upang muling ibalik ang isang naunang NADL upang mabawasan ang rate ng interes.

Ang E-VETS Resource Advisor ay tumutulong sa mga Beterano, Mga Miyembro ng Serbisyo at lahat ng mga sumusuporta sa kanila upang mabilis at madaling mag-navigate ng impormasyon at mga mapagkukunan sa iba't ibang paksa, kabilang ang: mga benepisyo at kabayaran, edukasyon at pagsasanay, pagtatrabaho, suporta sa pamilya at tagapag-alaga, kalusugan, walang tirahan na tulong, pabahay, transportasyon at paglalakbay, iba pang mga serbisyo at mga mapagkukunan, impormasyon at mga mapagkukunan na partikular sa estado.

Tumawag sa (877) 4AID - VET o (877) 424-33838 para sa mga serbisyo ng VA.

Bawasan ang gastos sa tulong sa pamumuhay para sa mga karapat-dapat na beterano at mga nakasalubong na asawa.